10 nejlepších generátorů UUID k použití v roce 2023

Pokud jste pracovali s databázemi SQL nebo NoSQL, setkali jste se s pojmy _id, ID nebo ObjectId. Slouží jako primární klíč pro všechny dokumenty a záznamy.

Všechny dokumenty mají individuální identifikátor, který nám umožňuje rychle a snadno je najít, aktualizovat a odstranit. Jsou také kritickými prvky, které nelze ignorovat, protože definují vlastnosti objektu a umožňují nám s ním efektivně komunikovat.

Navíc je zajímavé vědět, jak počítače generují tak dlouhé řetězce náhodných čísel s nejmenší pravděpodobností kolize mezi libovolnými dvěma UUID.

S ohledem na to je zde přehled UUID a nejlepších generátorů UUID v roce 2023.

Co je UUID?

UUID jsou 36místné alfanumerické kódy, které jednoznačně identifikují informace v počítači. Buď jsou zaručeně odlišné, nebo velmi pravděpodobně odlišné od UUID generovaných před 3400. UUID detekují databáze, systémové instance, primární klíče, profily Bluetooth a objekty s krátkou životností.

UUID a GUID jsou podobné. UUID byla původně verze Microsoftu, ale oba termíny byly standardizovány RFC 4122. UUID jsou součástí Distributed Computing Environment (DCE) standardizovaného Open Software Foundation (OSF). UUID se řídí RFC 4122.

UUID je generováno na základě síťové adresy a časového razítka.

Jak funguje generování UUID?

UUID je jedinečné, protože kombinuje více komponent. UUID se skládá ze 128 bitů, které jsou tvořeny sekvenčními číslicemi. Toto ID je hexadecimální a obsahuje čísla 0 až 9 a písmena A až F.

Obsahuje 32 hexadecimálních číslic se čtyřmi pomlčkami: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXX. Pomlčky mají počet znaků 8-4-4-4-12. Poslední čtyři bity nebo pozice N označují formát a kódování v jednom až třech bitech.

Například UUID založené na čase má segmenty oddělené pomlčkami, které označují nízký, střední a střední čas, a také různá časová razítka pro jeho identifikaci. MAC adresa je v poslední sekci, uzel.

Různé verze UUID

 • Verze jedna: První verze generuje UUID na základě MAC adresy počítače a času generování. Jsou to, jak znějí. U počítačů (nebo uzlů) je maximální rychlost zpracování 163 miliard cyklů za sekundu, ale pro vývojáře to není problém. S touto verzí můžete zjistit adresu a čas počítače, pokud ji používáte. Jsou s tím i jiné problémy.
 • Verze 2: UUID verze 2 je podobná verzi 1, ale používá ji méně implementací, protože RFC 4122 poskytuje málo podrobností. V praxi se nepoužívají a někdy se jim říká bezpečnostní UUID DCE.
 • Verze 3: Verze 3 používá ke generování identifikátorů UUID kryptografické hodnoty hash a textové řetězce aplikace. UUID jsou generovány pomocí MD5 hash a názvy generují UUID. Nyní můžeme kombinovat jména a jmenné prostory a vytvářet UUID. Tento algoritmus má hodnotu 128 bitů, což je běžné. Je snadné najít dvě zprávy se stejnou hash hodnotou, protože byla navržena pro kryptografii, ale nyní je zranitelná.
 • Verze čtyři: Můžete vytvářet pseudonáhodná čísla nebo náhodné bity pomocí deterministických generátorů náhodných bitů. Generátory pseudonáhodných čísel generují UUID a jejich použití je velmi snadné. UUID jsou generovány náhodně. Je možné duplikovat UUID, ale je to tenké. Existuje 2128 možných kombinací. V současné době podporuje téměř každý programovací jazyk verzi čtyři.
 • Verze 5 – Verze 3 a 5 jsou stejné, s výjimkou hashovacího algoritmu. SHA-1 nahrazuje MD5 ve verzi pět. Přestože je verze čtyři technicky lepší, má stejné problémy jako verze tři.
  Sestavte si mobilní aplikaci bez kódování s těmito 9 platformami

Nyní se tedy pojďme podívat na některé špičkové generátory UUID.

Generátor UUID

Generátor UUID pro Mac OS X jako bezplatný a intuitivní nástroj umožňuje generovat univerzální jedinečné identifikátory (UUID). Webová stránka vám umožní vygenerovat až 500 UUID kódů současně.

Vytvořte UUID online pomocí uuidgenerator.net:

 • Přejděte na uuidgenerator.net
 • Můžete si vybrat Generátor UUID verze 1 nebo verze 4.
 • Dále se rozhodněte, kolik UUID vygenerovat.
 • V neposlední řadě klikněte na ‚Generovat‘ a začněte generovat UUID.

Je také možné generovat kódy UUID pro verze 1 a 4. Kódy UUID můžete uložit lokálně jejich zkopírováním do schránky a uložením.

K dispozici jsou také nástroje UUID, což je bezplatný online generátor UUID. Web umožňuje uživatelům generovat náhodné kódy UUID pro verzi 1, verzi 3, verzi 4 a verzi 5. Můžete také vygenerovat až 100 kódů UUID najednou.

  Nejlepší společnosti Metaverse a cesta vpřed!

Vytvořte UUID online s uuidtools.com:

 • Navštivte webovou stránku a podívejte se na Generátor hromadného UUID.
 • Poté zadejte, kolik UUID chcete vygenerovat.
 • Můžete si vybrat mezi verzí 1, verzí 3 nebo verzí 5.
 • Nakonec klikněte na tlačítko ‚Generovat‘ a vygenerujte UUID.

Uživatelé mohou zkopírovat volání API nebo jej uložit lokálně ve formátu TXT, když je vygenerován kód UUID.

etechblog.cz generátor UUID

Software etechblog.cz UUID umožňuje vytvářet jedinečné hodnoty UUID. Tento generátor může generovat až 1000 UUID. Ve výchozím nastavení se generuje UUID verze 4.

Vytvořte UUID online pomocí etechblog.cz.com/tools/uuid-generator

 • Můžete si vybrat libovolný počet UUID, který se vám líbí.
 • Vyberte si z UUID verze 1, 3, 4 a 5.
 • V pravém sloupci uvidíte vygenerované UUID.

Pokud chcete, můžete výstup regenerovat nebo přímo zkopírovat.

Generátor GUID

Generátor GUID je online generátor UUID, který je zdarma k použití. Tento web lze použít k hromadnému generování UUID nebo GUID. Nástroj je schopen generovat až 2000 UUID kódů současně.

Vytvořte UUID online s guidgenerator.com

 • Otevřete webovou stránku.
 • Zadejte prosím, kolik UUID kódů chcete vygenerovat.
 • Budete také muset upravit formátování pomocí velkých písmen, složených závorek, pomlček atd.
 • Posledním krokem je vybrat formát kódování a kliknutím na ‚Generovat‘ vygenerovat nějaké UUID.
 • Vygenerované kódy UUID lze snadno zkopírovat do schránky.

Před zahájením generování může uživatel upravit Formát (Velká písmena, Složené závorky, Spojovníky) a Kódování (Base64, RFC 7515, URL Encode).

Famkruithof

Existuje webová stránka s názvem famkruithof.net, která generuje UUID zdarma. Webová stránka umožňuje vygenerovat UUID kód nebo více UUID kódů současně.

Najednou můžete vygenerovat maximálně 500 kódů UUID. Při vytváření UUID může uživatel před spuštěním zadat verzi (Verze 1 nebo Verze 4), velikost písmen a složené závorky.

Vytvořte UUID online s famkruithof.net:

 • Otevřete tento web a zadejte počet UUID, které chcete vygenerovat.
 • Budete muset zadat typ UUID a další podrobnosti o UUID.
 • V neposlední řadě kliknutím na tlačítko „Získat“ zobrazíte vygenerované kódy UUID.

UUID generované prostřednictvím této webové stránky nemusí být jedinečné, jak je uvedeno v prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

  8 Varovné zprávy Google pro nebezpečné webové stránky a jejich význam

UUID online

Web, který nabízí generátor UUID online, je UUID Online. Tato webová stránka používá svůj generátor UUID, aby vám poskytla náhodný kód UUID.

Vytvořte UUID online s uuidonline.com

 • Navštivte tento web a vyberte verzi kódu UUID, která vyhovuje vašim potřebám.
 • Vygenerovaný kód UUID lze zobrazit kliknutím na tlačítko „Vygenerovat nový“.
 • Jako poslední krok zkopírujte UUID do schránky.

Uživatelé si stále mohou vybrat verzi kódu UUID podle svých potřeb, jako je UUID verze 3, UUID verze 4 nebo UUID verze 5.

Retool zjednodušuje proces vytváření interních nástrojů vytvořením UUID. Společnosti používají vlastní aplikace, řídicí panely, panely pro správu a další interní nástroje ke spuštění svých operací a Retool usnadňuje vytváření UUID než od začátku.

Vytvořte UUID online s retool.com

 • Z nabídky vyberte Upravit generátor UUID.
 • Poté klikněte na možnost pro vygenerování UUID.
 • Když se zaregistrujete, můžete také upravit UUID.
 • Posledním krokem je zkopírování UUID.

Navíc můžete vytvářet vlastní logiku, spouštět vlastní dotazy a propojovat svá data s jakýmkoli zdrojem.

Krátké jedinečné ID

Short Unique ID generátor je vynikající nástroj pro generování UUID online. Tento nástroj umožňuje generovat krátké a nesekvenční jedinečné identifikátory vhodné pro adresy URL.

Vytvořte UUID online s krátkým unique.id

 • Navštivte odkaz.
 • Zadejte délku.
 • Klikněte na ‚Generate Random Sequential Short UUID‘.
 • Všimnete si vygenerovaného náhodného UUID.

Marc Nuri

Marc Nuri poskytuje online nástroj pro generování UUID a GUID. Běžně se nazývá UUID a GUID, 128bitová čísla používaná k identifikaci informací o počítači.

Vytvořte UUID online s marcnuri.com

 • Navštivte webovou stránku.
 • Zadejte částku, kterou chcete přidat.
 • Z rozevírací nabídky vyberte oddělovač.
 • Klikněte na ‚Generovat‘.

Nástroj pro výběr komentářů generuje bezplatné UUID. Tento web generuje náhodné UUID pro použití v aplikacích a online nástrojích a umožňuje vytvořit až 100 UUID najednou.

Vytvořte UUID online s commentpicker.com

 • Navštivte prosím webovou stránku a klikněte na tlačítko Random UUID Generator.
 • Dalším krokem je zadat, kolik UUID chcete.
 • Nakonec klikněte na ‚Generovat UUIDS‘ a zkopírujte vygenerované kódy.

Navzdory tomu uživatelé nemohou měnit parametry UUID.

Závěrečná slova

Tady to máš! Nejlepší nástroje generátoru UUID! Tento článek vám pomůže pochopit verze UUID a kdy je použít.

Dále se podívejte na nejlepší zkracovače adres URL pro marketing značky.