Jak monitorovat MongoDB s Grafana a Prometheus na Ubuntu 20.04

Jak monitorovat MongoDB s Grafana a Prometheus na Ubuntu 20.04

Úvod

MongoDB je oblíbený databázový systém NoSQL, který je široce používán pro ukládání a správu dat ve velkém měřítku. Pro účinné monitorování výkonu a zdraví clusteru MongoDB je nezbytné zavést robustní systém monitorování. Grafana a Prometheus jsou dva výkonné nástroje pro monitorování, které poskytují komplexní přehledy a vizualizace metrik. Tento průvodce vás provede kroky potřebnými k nastavení monitorování MongoDB pomocí Grafana a Prometheus na systému Ubuntu 20.04.

Instalace Prometheus

1. Aktualizace systému: Před instalací nového softwaru je důležité aktualizovat systém. Spusťte následující příkazy:

sudo apt update
sudo apt upgrade

2. Instalace Prometheus: Přidejte repozitář Prometheus do seznamu zdrojů APT:

echo "deb http://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/google-cloud-sdk.list
curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt update

Nainstalujte Prometheus:

sudo apt install prometheus

3. Spuštění a povolení Prometheus:

sudo systemctl start prometheus
sudo systemctl enable prometheus

Instalace Grafana

1. Přidání repozitáře Grafana: Přidejte repozitář Grafana do seznamu zdrojů APT:

sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
wget -q -O- https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
sudo apt update

2. Instalace Grafana:

sudo apt install grafana

3. Spuštění a povolení Grafana:

sudo systemctl start grafana-server
sudo systemctl enable grafana-server

Konfigurace MongoDB Exporteru

1. Instalace MongoDB Exporteru:

sudo wget https://github.com/mongodb/mongo-go-driver/releases/download/v1.8.7/mongo-exporter-linux-amd64.tar.gz
sudo tar -zxvf mongo-exporter-linux-amd64.tar.gz
sudo mv mongo-exporter /usr/local/bin

2. Konfigurace MongoDB Exporteru: Vytvořte konfigurační soubor pro MongoDB Exporter:

sudo vim /etc/mongo-exporter.yml

Přidejte následující konfiguraci:
yaml
uri: "mongodb://<username>:<password>@<host>:<port>"
metrics:
enabled: true
namespace: "mongodb"
collectors:
databaseStats: true
collectionStats: true
replicationMetrics: true
topMetrics: true
clusterMetrics:
enabled: true

Nahraďte <username>, <password>, <host> a <port> údaji o MongoDB.

3. Spuštění MongoDB Exporteru:

sudo mongo-exporter

Konfigurace Grafana Data Source

1. Otevření webového rozhraní Grafana: Přejděte na adresu http://localhost:3000 a přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla „admin“.

2. Přidání datového zdroje Prometheus: Klikněte na ikonu ozubeného kola v levém horním rohu a vyberte „Data sources“. Klikněte na tlačítko „Add data source“ a vyberte „Prometheus“.

3. Konfigurace datového zdroje: Zadejte následující nastavení:
– URL: http://localhost:9090
– Základní cesta: /api/v1

4. Uložení datového zdroje: Klikněte na tlačítko „Add“ a uložte datový zdroj.

Vytvoření Grafana Dashboardu

1. Vytvoření nového dashboardu: Klikněte na ikonu plus (+) v levém horním rohu a vyberte „New dashboard“.

2. Přidání panelů: Klikněte na tlačítko „Add panel“ a vyberte typ panelu, například „Graph“ nebo „Singlestat“.

3. Konfigurace panelu: Konfigurujte panel tak, aby zobrazoval metriky MongoDB, které chcete monitorovat. Například pro zobrazení počtu připojení k databázi MySQL použijte následující dotaz:

mongodb_connections{instance="cluster0"}

4. Uložení dashboardu: Klikněte na tlačítko „Save“ a uložte dashboard.

Závěr

Úspěšným sledováním kroků uvedených v tomto průvodci jste nastavili monitorování MongoDB pomocí Grafana a Prometheus na systému Ubuntu 20.04. Tato konfigurace vám poskytne cenné přehledy a vizualizace, které vám pomohou identifikovat a řešit problémy s výkonem a zajistit optimální chod vašeho clusteru MongoDB.

Pravidelným monitorováním můžete získat hlubší přehled o chování vaší databáze, včas identifikovat abnormality a zajistit, aby vaše aplikace a služby zůstaly spolehlivé a dostupné. Grafana a Prometheus jsou výkonné nástroje, které vám pomohou maximalizovat výkon vašeho clusteru MongoDB a zajistit plynulý a bezproblémový provoz.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Jaké jsou výhody používání Grafana a Prometheus pro monitorování MongoDB?
Grafana a Prometheus spolupracují a poskytují komplexní přehledy a vizualizace metrik MongoDB. Grafana umožňuje vytvářet přizpůsobené dashboardy a vizualizovat data, zatímco Prometheus shromažďuje a ukládá metriky. Společně tyto nástroje poskytují hluboký vhled do výkonu a stavu clusteru MongoDB.

2. Jak často bych měl monitorovat cluster MongoDB?
Frekvence monitorování závisí na kritickosti a velikosti vašeho clusteru MongoDB. Doporučuje se monitorovat alespoň jednou za hodinu, ale podle potřeby můžete monitorovat častěji.

3. Jaké metriky by se měly monitorovat?
Metriky, které se mají monitorovat, se budou lišit v závislosti na vašich konkrétních potřebách. Obecné metriky, které je třeba monitorovat, zahrnují využití procesoru, využití paměti, využití disku, počet připojení a replikační zpoždění.

4. Jak zjistím, zda existují problémy s výkonem MongoDB?
Některé běžné příznaky problémů s výkonem MongoDB zahrnují pomalé dotazy, častá připojení a odpřipojení a vysoké využití procesoru nebo paměti. Monitorovací nástroje, jako je Grafana a Prometheus, vám mohou pomoci identifikovat a řešit tyto problémy dříve, než způsobí vážné dopady.

5. Jaké další nástroje mohu použít pro monitorování MongoDB?
Kromě Grafana a Prometheus existují i jiné nástroje pro monitorování MongoDB, jako jsou MongoDB Cloud Manager, Ops Manager a mtop. Výběr nástroje závisí na vašich konkrétních potřebách a preferencích.

6. Jaké jsou osvědčené postupy pro monitorování MongoDB?
Osvědčené postupy pro monitorování MongoDB zahrnují vytvoření základních hodnot, nastavení prahových hodnot upozornění, pravidelné přezkoumávání metrik a přijetí proaktivního přístupu k řešení problémů.

7. Jak mohu zlepšit výkon MongoDB?
Existuje mnoho způsobů, jak zlepšit výkon MongoDB, například optimalizace schématu databáze, použití indexů, zapnutí cache write ahead log a vyladění konfiguračních nastavení.

8. Jaké jsou běžné chyby při monitorování MongoDB, kterých se mám vyvarovat?
Běžné chyby při monitorování MongoDB, kterých se je třeba vyvarovat, zahrnují nesprávné nastavení prahových hodnot upozornění, nesledování klíčových metrik a nereagování na upozornění včas.