Jak nainstalovat a používat PostgreSQL na Rocky Linux 9

Jak nainstalovat a používat PostgreSQL na Rocky Linux 9

Úvod

PostgreSQL je výkonný a spolehlivý relační databázový systém s otevřeným zdrojovým kódem, který se hojně používá pro širokou škálu aplikací, od webových stránek s vysokým provozem až po kritické systémy podniku. V tomto článku vás provedeme procesem instalace a konfigurace PostgreSQL na Rocky Linux 9, nejnovější verzi tohoto populárního operačního systému s dlouhodobou podporou.

Instalace PostgreSQL

1. Aktualizace systému

Než začnete s instalací PostgreSQL, je důležité aktualizovat systém na nejnovější verzi. Spusťte následující příkazy:


sudo dnf update
sudo dnf upgrade

2. Instalace PostgreSQL

Nainstalujte PostgreSQL pomocí následujícího příkazu:


sudo dnf install postgresql-server postgresql-contrib

3. Spuštění služby PostgreSQL

Po dokončení instalace spusťte službu PostgreSQL:


sudo systemctl start postgresql

Povolte službě automatické spuštění při bootování systému:


sudo systemctl enable postgresql

Konfigurace PostgreSQL

1. Nastavení hesla pro uživatele „postgres“

Po instalaci PostgreSQL je důležité nastavit heslo pro uživatele „postgres“, který je výchozím superuživatelem databáze. Spusťte následující příkaz:


sudo passwd postgres

Zadejte nové heslo a zopakujte jej pro potvrzení.

2. Vytvoření databáze

Nyní můžete vytvořit databázi pro své aplikace. Přihlaste se do PostgreSQL jako uživatel „postgres“ pomocí následujícího příkazu:

  Váš iPhone a Apple Watch potřebují tuto nabíječku


sudo su - postgres

Vytvořte databázi pomocí příkazu CREATE DATABASE:


CREATE DATABASE [název_databáze];

Nahraďte [název_databáze] názvem své databáze.

3. Vytvoření uživatele databáze

Pro přístup k databázi je nutné vytvořit uživatele databáze. Spusťte následující příkaz:


CREATE USER [název_uživatele] WITH PASSWORD '[heslo]';

Nahraďte [název_uživatele] názvem uživatele a [heslo] heslem, které chcete nastavit.

4. Udělení oprávnění

Nakonec udělejte uživateli databáze oprávnění ke správě databáze. Spusťte následující příkaz:


GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE [název_databáze] TO [název_uživatele];

Nahraďte [název_databáze] názvem své databáze a [název_uživatele] názvem uživatele databáze.

Používání PostgreSQL

1. Přístup k databázi

K databázi můžete přistupovat pomocí klienta příkazového řádku PostgreSQL, psql. Spusťte následující příkaz:


psql -U [název_uživatele] -d [název_databáze]

Nahraďte [název_uživatele] názvem uživatele databáze a [název_databáze] názvem své databáze.

2. Dotazování databáze

Nyní můžete dotazovat databázi pomocí příkazů SQL. Například pro výběr všech záznamů z tabulky „users“ spusťte následující příkaz:


SELECT * FROM users;

3. Úprava databáze

Můžete také upravit databázi pomocí příkazů SQL. Například pro vytvoření nové tabulky „posts“ spusťte následující příkaz:


CREATE TABLE posts (
id SERIAL PRIMARY KEY,
title VARCHAR(255) NOT NULL,
content TEXT NOT NULL
);

Závěr

  Vytvářejte poutavý obsah pomocí 13 nejlepších generátorů příspěvků na LinkedIn

V tomto článku jsme vás provedli procesem instalace a konfigurace PostgreSQL na Rocky Linux 9. Nyní máte funkční instalaci PostgreSQL a můžete začít s vytvářením a správou svých vlastních databází.

PostgreSQL je robustní a výkonný databázový systém, který nabízí širokou škálu funkcí pro podporu různých aplikací. Od jednoduchých webových aplikací až po komplexní systémy pro zpracování dat může PostgreSQL uspokojit potřeby organizací všech velikostí.

Časté otázky

1. Jak mohu aktualizovat PostgreSQL na Rocky Linux 9?

Chcete-li aktualizovat PostgreSQL, spusťte následující příkazy:


sudo dnf update postgresql-server

2. Jak mohu zálohovat databázi PostgreSQL?

K zálohování databáze PostgreSQL můžete použít nástroj pg_dump. Spusťte následující příkaz:


pg_dump -U [název_uživatele] -d [název_databáze] > [název_zálohy].sql

Nahraďte [název_uživatele] názvem uživatele databáze, [název_databáze] názvem své databáze a [název_zálohy] názvem záložního souboru.

3. Jak mohu obnovit databázi PostgreSQL ze zálohy?

Chcete-li obnovit databázi PostgreSQL ze zálohy, spusťte následující příkaz:


pg_restore -U [název_uživatele] -d [název_databáze] [název_zálohy].sql

Nahraďte [název_uživatele] názvem uživatele databáze, [název_databáze] názvem své databáze a [název_zálohy] názvem záložního souboru.

4. Jak mohu změnit heslo uživatele databáze PostgreSQL?

  13 profesionálních šablon firemních profilů pro působivé dojmy

Chcete-li změnit heslo uživatele databáze PostgreSQL, spusťte následující příkaz:


ALTER USER [název_uživatele] WITH PASSWORD '[nové_heslo]';

Nahraďte [název_uživatele] názvem uživatele a [nové_heslo] novým heslem.

5. Jak mohu povolit vzdálený přístup k databázi PostgreSQL?

Chcete-li povolit vzdálený přístup k databázi PostgreSQL, musíte upravit konfigurační soubor PostgreSQL. Spusťte následující příkaz:


sudo vi /etc/postgresql-14/main/postgresql.conf

Přidejte následující řádek do souboru:


listen_addresses = '*'

Uložte a zavřete soubor. Poté restartujte službu PostgreSQL:


sudo systemctl restart postgresql

6. Jak mohu nainstalovat rozšíření PostgreSQL?

Chcete-li nainstalovat rozšíření PostgreSQL, spusťte následující příkaz:


sudo yum install postgresql-contrib

Poté můžete nainstalovat jednotlivá rozšíření pomocí následujícího příkazu:


CREATE EXTENSION [název_rozšíření];

Nahraďte [název_rozšíření] názvem rozšíření, které chcete nainstalovat.

7. Jak mohu optimalizovat výkon PostgreSQL?

Existuje mnoho způsobů, jak optimalizovat výkon PostgreSQL, včetně:

* Indexování tabulek
* Ladění dotazů
* Konfigurace nastavení vyrovnávací paměti
* Použití replikace

8. Jak mohu získat podporu pro PostgreSQL?

Podporu pro PostgreSQL můžete získat z různých zdrojů, včetně:

* Oficiální dokumentace PostgreSQL https://www.postgresql.org/docs/14/
* Fóra komunity PostgreSQL https://www.postgresql.org/community/forums/
* Komerční podpora od poskytovatelů cloudových služeb, jako je Amazon Web Services (AWS) a Google Cloud Platform (GCP)